• అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ front left side
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ taillight
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ బాహ్య image
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ బాహ్య image
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ rear right side
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ front left side
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ grille
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ వీల్
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ బాహ్య image
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ rear right side
 • బెంట్లీ బెంటెగా front left side
 • బెంట్లీ బెంటెగా బాహ్య image
 • బెంట్లీ బెంటెగా బాహ్య image
 • బెంట్లీ బెంటెగా rear right side
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb front left side
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb side వీక్షించండి (left)
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb rear left వీక్షించండి
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb front వీక్షించండి
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb rear వీక్షించండి
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ dashboard
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ steering వీల్
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ infotainment system main menu
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ gear shifter
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ door వీక్షించండి of driver seat
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ dashboard
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ steering వీల్
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ infotainment system main menu
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ rear seats
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ passenger వీక్షించండి
 • బెంట్లీ బెంటెగా steering controls
 • బెంట్లీ బెంటెగా configuration selector knob
 • బెంట్లీ బెంటెగా instrument cluster
 • బెంట్లీ బెంటెగా door వీక్షించండి of driver seat
 • బెంట్లీ బెంటెగా rear seats
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb dashboard
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb steering వీల్
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb steering controls
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb configuration selector knob
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb ambient lighting వీక్షించండి
1/40
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ front left side
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ taillight
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ బాహ్య image
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ బాహ్య image
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ rear right side
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ front left side
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ grille
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ వీల్
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ బాహ్య image
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ rear right side
 • బెంట్లీ బెంటెగా front left side
 • బెంట్లీ బెంటెగా బాహ్య image
 • బెంట్లీ బెంటెగా బాహ్య image
 • బెంట్లీ బెంటెగా rear right side
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb front left side
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb side వీక్షించండి (left)
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb rear left వీక్షించండి
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb front వీక్షించండి
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb rear వీక్షించండి
 • OemSite
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ dashboard
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ steering వీల్
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ infotainment system main menu
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ gear shifter
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ door వీక్షించండి of driver seat
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ dashboard
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ steering వీల్
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ infotainment system main menu
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ rear seats
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ passenger వీక్షించండి
 • బెంట్లీ బెంటెగా steering controls
 • బెంట్లీ బెంటెగా configuration selector knob
 • బెంట్లీ బెంటెగా instrument cluster
 • బెంట్లీ బెంటెగా door వీక్షించండి of driver seat
 • బెంట్లీ బెంటెగా rear seats
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb dashboard
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb steering వీల్
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb steering controls
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb configuration selector knob
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb ambient lighting వీక్షించండి
బెంట్లీ కాంటినెంటల్
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ front left side
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ taillight
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ బాహ్య image
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ బాహ్య image
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ rear right side
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ front left side
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ grille
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ వీల్
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ బాహ్య image
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ rear right side
 • బెంట్లీ బెంటెగా front left side
 • బెంట్లీ బెంటెగా బాహ్య image
 • బెంట్లీ బెంటెగా బాహ్య image
 • బెంట్లీ బెంటెగా rear right side
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb front left side
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb side వీక్షించండి (left)
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb rear left వీక్షించండి
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb front వీక్షించండి
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb rear వీక్షించండి
1/20
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ front left side
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ taillight
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ బాహ్య image
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ బాహ్య image
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ rear right side
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ front left side
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ grille
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ వీల్
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ బాహ్య image
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ rear right side
 • బెంట్లీ బెంటెగా front left side
 • బెంట్లీ బెంటెగా బాహ్య image
 • బెంట్లీ బెంటెగా బాహ్య image
 • బెంట్లీ బెంటెగా rear right side
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb front left side
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb side వీక్షించండి (left)
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb rear left వీక్షించండి
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb front వీక్షించండి
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb rear వీక్షించండి
 • OemSite
బెంట్లీ కాంటినెంటల్
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ dashboard
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ steering వీల్
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ infotainment system main menu
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ gear shifter
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ door వీక్షించండి of driver seat
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ dashboard
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ steering వీల్
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ infotainment system main menu
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ rear seats
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ passenger వీక్షించండి
 • బెంట్లీ బెంటెగా steering controls
 • బెంట్లీ బెంటెగా configuration selector knob
 • బెంట్లీ బెంటెగా instrument cluster
 • బెంట్లీ బెంటెగా door వీక్షించండి of driver seat
 • బెంట్లీ బెంటెగా rear seats
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb dashboard
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb steering వీల్
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb steering controls
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb configuration selector knob
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb ambient lighting వీక్షించండి
1/20
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ dashboard
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ steering వీల్
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ infotainment system main menu
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ gear shifter
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ door వీక్షించండి of driver seat
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ dashboard
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ steering వీల్
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ infotainment system main menu
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ rear seats
 • బెంట్లీ ఫ్లయింగ్ స్పర్ passenger వీక్షించండి
 • బెంట్లీ బెంటెగా steering controls
 • బెంట్లీ బెంటెగా configuration selector knob
 • బెంట్లీ బెంటెగా instrument cluster
 • బెంట్లీ బెంటెగా door వీక్షించండి of driver seat
 • బెంట్లీ బెంటెగా rear seats
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb dashboard
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb steering వీల్
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb steering controls
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb configuration selector knob
 • బెంట్లీ బెంటెగా ewb ambient lighting వీక్షించండి
బెంట్లీ కాంటినెంటల్

మీకు ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు

బెంట్లీ Cars Videos

 • Bentley Bentayga Hybrid - Efficient luxury : Geneva Motor Show 2018 : PowerDrift
  3:0
  Bentley Bentayga Hybrid - Efficient luxury : Geneva Motor Show 2018 : PowerDrift
  మార్చి 08, 2018 | 34896 Views
 • Bentley Bentayga Mulliner and EXP 12 : Geneva Motor Show : PowerDrift
  3:46
  Bentley Bentayga Mulliner and EXP 12 : Geneva Motor Show : PowerDrift
  మార్చి 25, 2017 | 55206 Views
 • Launch Alert : Bentley Bentayga : PowerDrift
  4:23
  Launch Alert : Bentley Bentayga : PowerDrift
  ఏప్రిల్ 30, 2016 | 56742 Views
 • The Mulsanne Grand Limousine by Mulliner
  2:35
  The Mulsanne Grand Limousine by Mulliner
  మార్చి 01, 2016 | 69 Views
 • New Bentley Mulsanne Launch Film 2016 - The Bridge
  3:22
  New Bentley Mulsanne Launch Film 2016 - The Bridge
  మార్చి 01, 2016 | 60 Views

బెంట్లీ వార్తలు & సమీక్షలు

 • ఇటీవల వార్తలు
 • బెంట్లీ కాంటినెంటల్ వాహన లోపలి భాగాల తయారీలో భారతదేశం నుండి పురాతన కాలం నాటి రాతిపలక ని ఉపయోగించింది.
  బెంట్లీ కాంటినెంటల్ వాహన లోపలి భాగాల తయారీలో భారతదేశం నుండి పురాతన కాలం నాటి రాతిపలక ని ఉపయోగించింది.

  బ్రిటీష్ లగ్జరీ వాహన తయారీదారులు మరియు దీని ప్రాతినిద్య నిర్మాణ దారులు ముల్లినేర్ వారి కాంటినెంటల్ నమూనాలు లోలోన నవీకరించటం జరిగింది. ఈ లోపలి భాగాల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీని భాగాల తయారీలో ప్రత్యేకమయిన రాయిని ఉపయోగించారు. ఇందులో ఉపయోగించ బడినటువంటి రాయి రాజస్థాన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుంచి సేకరించ బడింది. ఈ కారులోని భాగాలు తయారీలో ఖనిజ శిల అయినటువంటి పలక రాయి ని ఉపయోగించారు . ఈ రాతిపలక 200 సంవత్సరాల కు పూర్వం ఉన్నటువంటిది. 

 • మొదటి బెంట్లి బెంటెగా CREWE ఫాక్టరి నుండి బయటకు వచ్చింది
  మొదటి బెంట్లి బెంటెగా CREWE ఫాక్టరి నుండి బయటకు వచ్చింది

  కార్ తయారీసంస్థ బెంట్లి తన సరికొత్త  SUV బెంటెగా ని మొదటిసారి తమ ప్రధాన కార్యాలయం  CREWE,యు.కె  నుండి బయటికి తీసుకువచ్చింది.జనవరి 2016నుండి బెంట్లి బెంటెగా డెలివరి ప్రారంభం  అవుతుందని సంస్థ తెలిపింది. బెంట్లి సంస్థ £840 మిలియన్ పెట్టుబడితో బెంటెగా తయారుచేయబడింది మరియు ఇప్పుడు CREWE లో ఉన్న తమ ప్రధాన ఉత్పత్తి కేంద్రం పూర్తి సామర్ధ్యం తో పనిచేస్తుందని కంపెని తెలిపింది.

 • లాస్ ఏంజిల్స్ కి వెళుతున్న బెంట్లీ బెంటేగా
  లాస్ ఏంజిల్స్ కి వెళుతున్న బెంట్లీ బెంటేగా

  బెంట్లీ నుండి విడుదల అయిన కొత్త వాహనం, బెంటేగా. ఇది ఒక ఎస్యువి, మరియు ఈ వాహనాన్ని ప్రవేశపెట్టారు కానీ, ఉత్సాహం కొంత సమయం మాత్రమే ఉంది. ఎందుకంటే, ఈ సంస్థ నుండి విడుదల అయిన మొదటి యూనిట్ ను మెజెస్టీ క్వీన్ ఎలిజబెత్ ఈఈ కు అమ్మబడింది మరియు అమ్మకానికి ఎటువంటి వాహన యూనిట్లు అందుబాటులో లేవు. మొదటి ఎడిషన్ గా పిలవబడే ఈ వాహనం, లాస్ ఏంజిల్స్ కు రాబోతుంది  

 • బెంట్లీ బెంటయ్గా కి డీజిల్ ఇంజిను రాబోతోంది
  బెంట్లీ బెంటయ్గా కి డీజిల్ ఇంజిను రాబోతోంది

  బెంట్లీ వారి ఎస్‌యూవీ అయిన బెంటయ్గా కి అధికారికంగా ఎలక్ట్రానిక్ టర్బో చార్జర్ ఉన్న డీజిల్ మోటరు రానుంది. కంపెనీ వారి లీడ్ ఇంజినీరు ఒకరు ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించారు. ఇది రెండవ తరం ఆడీ క్యూ7 లో కూడా ఉంటుంది అని తెలిపారు.

 • 2015 ఫ్రాంక్ఫర్ట్ మోటర్ షో: ప్రపంచపు అత్యంత వేగవంతమైన ఎస్యూవీ అయిన బెంట్లీ బెంటేగా ఇక్కడకి వస్తోంది
  2015 ఫ్రాంక్ఫర్ట్ మోటర్ షో: ప్రపంచపు అత్యంత వేగవంతమైన ఎస్యూవీ అయిన బెంట్లీ బెంటేగా ఇక్కడకి వస్తోంది

  ఇది ఎస్యూవీ ల పండుగ. బెంట్లీ వారు వారి మొట్టమొదటి ఎస్యూవీ అయిన బెంట్లీ బెంటేగా ని 2015 ఫ్రాంక్ఫర్ట్ మోటర్ షో లో ఆవిష్కృతం చేశారు. ఈ బ్రిటీషు లగ్జరీ కారు తయారీదారి ప్రకారం ఈ బెంటేగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన మరియూ విలాసవంతమైన ఎస్యూవీ. బెంటేగా యొక్క సరికొత్త ట్విన్-టర్బో చార్జ్డ్ 6.0-లీటర్ వ్12 ఇంజిను 608 ప్స్ శక్తి ని మరియూ 900న్మ్ టార్క్ ని విడుదల చేస్తుంది. ఈ శక్తి అంతా ఈ ఎస్యూవీ 0 నుండి 100 కీ.మీ గంటకు ప్రయాణం 4.1 సెకనుళ్ళో చేయగలదు. గరిష్ట వేగం గంటకి 301 కీ.మీ లు.

×
We need your సిటీ to customize your experience