• అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 ఫ్రంట్ left side
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 side వీక్షించండి (left)
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 రేర్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ ఫ్రంట్ left side
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ side వీక్షించండి (left)
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ headlight
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ taillight
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ ఫ్రంట్ left side
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ side వీక్షించండి (left)
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ రేర్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఫ్రంట్ left side image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా side వీక్షించండి (left) image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా రేర్ left వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా grille image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో side వీక్షించండి (left) image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో రేర్ left వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో రేర్ వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఫ్రంట్ fog lamp image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 dashboard
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 gear shifter
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 infotainment stytem
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ dashboard
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ gear shifter
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ ఫ్రంట్ armrest
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ ఇంజిన్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ speakers
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా dashboard image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా స్టీరింగ్ వీల్ image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఏసి controls image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఫ్రంట్ air vents image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా seat headrest image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఏసి controls image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఫ్రంట్ air vents image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో seat headrest image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో అంతర్గత image image
1/47
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 ఫ్రంట్ left side
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 side వీక్షించండి (left)
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 రేర్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ ఫ్రంట్ left side
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ side వీక్షించండి (left)
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ headlight
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ taillight
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ ఫ్రంట్ left side
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ side వీక్షించండి (left)
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ రేర్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఫ్రంట్ left side image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా side వీక్షించండి (left) image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా రేర్ left వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా grille image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో side వీక్షించండి (left) image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో రేర్ left వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో రేర్ వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఫ్రంట్ fog lamp image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 dashboard
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 gear shifter
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 infotainment stytem
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ dashboard
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ gear shifter
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ ఫ్రంట్ armrest
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ ఇంజిన్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ speakers
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా dashboard image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా స్టీరింగ్ వీల్ image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఏసి controls image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఫ్రంట్ air vents image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా seat headrest image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఏసి controls image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఫ్రంట్ air vents image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో seat headrest image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో అంతర్గత image image
ఆస్టన్ మార్టిన్ db12
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 ఫ్రంట్ left side
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 side వీక్షించండి (left)
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 రేర్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ ఫ్రంట్ left side
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ side వీక్షించండి (left)
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ headlight
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ taillight
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ ఫ్రంట్ left side
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ side వీక్షించండి (left)
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ రేర్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఫ్రంట్ left side image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా side వీక్షించండి (left) image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా రేర్ left వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా grille image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో side వీక్షించండి (left) image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో రేర్ left వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో రేర్ వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఫ్రంట్ fog lamp image
1/25
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 ఫ్రంట్ left side
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 side వీక్షించండి (left)
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 రేర్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ ఫ్రంట్ left side
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ side వీక్షించండి (left)
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ headlight
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ taillight
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ ఫ్రంట్ left side
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ side వీక్షించండి (left)
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ రేర్ left వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ రేర్ వీక్షించండి
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఫ్రంట్ left side image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా side వీక్షించండి (left) image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా రేర్ left వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా grille image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో side వీక్షించండి (left) image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో రేర్ left వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో రేర్ వీక్షించండి image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఫ్రంట్ fog lamp image
ఆస్టన్ మార్టిన్ db12
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 dashboard
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 gear shifter
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 infotainment stytem
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ dashboard
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ gear shifter
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ ఫ్రంట్ armrest
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ ఇంజిన్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ speakers
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా dashboard image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా స్టీరింగ్ వీల్ image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఏసి controls image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఫ్రంట్ air vents image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా seat headrest image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఏసి controls image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఫ్రంట్ air vents image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో seat headrest image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో అంతర్గత image image
1/22
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 dashboard
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 gear shifter
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 infotainment stytem
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ db12 door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ dashboard
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ gear shifter
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ ఫ్రంట్ armrest
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వాన్టేజ్ ఇంజిన్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ స్టీరింగ్ వీల్
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎక్స్ speakers
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా dashboard image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా స్టీరింగ్ వీల్ image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఏసి controls image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా ఫ్రంట్ air vents image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ డిబిఎస్ సూపర్లెగ్గేరా seat headrest image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఏసి controls image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో ఫ్రంట్ air vents image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో seat headrest image
 • ఆస్టన్ మార్టిన్ జగాటో అంతర్గత image image
ఆస్టన్ మార్టిన్ db12

మీకు ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు

ఆస్టన్ మార్టిన్ Cars Videos

ఆస్టన్ మార్టిన్ వార్తలు & సమీక్షలు

 • ఇటీవలి వార్తలు
 • చైనా యొక్క లికో తో కలిసి ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారు ని అభివృద్ధి చేసిన ఆస్టన్ మార్టిన్
  చైనా యొక్క లికో తో కలిసి ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారు ని అభివృద్ధి చేసిన ఆస్టన్ మార్టిన్

  ఆస్టన్ మార్టిన్, బుధవారం నాడు ఒక ప్రకటన చేసింది. దానిలో సారాంశం ఏమిటంటే చైనీస్ కన్సుమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంస్థ లీకో(గతంలో Letv అని పిలిచేవారు) తో కలిసి బ్రిటిష్ కార్ల తయారీ సంస్థ యొక్క మొదటి విద్యుత్ వాహనం అభివృద్ధి చేయనుంది. ఆస్టన్ మార్టిన్ రాపిడే యొక్క ఎలక్ట్రిక్ వెహికెల్ కాన్సెప్ట్, లీకో మరియు ఫారడే ఫ్యూచర్ ఎలక్ట్రిక్ కారు ప్రతిపాదనకి ముందుగానే ఇది వారు సమ్యుక్తంగా చేసిన మొదటి ప్రోజెక్ట్ ముందు గా రాబోతున్న ప్రోజెక్ట్. 

 • స్పెక్టర్ లో జేమ్స్ బాండ్ నడిపిన ఆస్టన్ మార్టిన్ DB10 వేలానికి ఉంది.
  స్పెక్టర్ లో జేమ్స్ బాండ్ నడిపిన ఆస్టన్ మార్టిన్ DB10 వేలానికి ఉంది.

  ఒక వేల మీరు కూడా జేమ్స్ బాండ్ తాగినటువంటి "వోడ్కా మార్టిని" తాగి మీ మొహాల్లో సంతోషాన్ని కలిగించుకునే వారు గనుక అయితే మీకొక శుభవార్త. మీరు రోడ్ పైన బాండ్ నడిపిన ఆస్టన్ మార్టిన్ DB10 కారుకి యజమాని అయ్యే అవకాశం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఆ కారుని డ్రైవ్ చేయవచ్చును. స్పెక్టర్ 24 విడతలో నిర్మించబడిన పది ఆస్టన్ మార్టిన్ DB10s వాహనాలలో ఒకటయిన జేమ్స్ బాండ్ నడిపిన వాహనం ఇప్పుడు వేలం వేయబడుతుంది. చూడండి.

 • డిబి 11 యొక్క అధికారిక వీడియో ను బహిర్గతం చేసిన ఆస్టన్ మార్టిన్ (స్పెక్టర్ స్పోయిలర్ ఇన్సైడ్)
  డిబి 11 యొక్క అధికారిక వీడియో ను బహిర్గతం చేసిన ఆస్టన్ మార్టిన్ (స్పెక్టర్ స్పోయిలర్ ఇన్సైడ్)

  బ్రిటిష్ స్పోర్ట్స్ కారు తయారీదారుడు అయిన ఆస్టన్ మార్టిన్, డిబి 11 జిటి కారు యొక్క వీడియో ను అధికారికంగా బహిర్గతం చేశాడు. ఈ వీడియో, స్టార్ట్ / స్టాప్ బటన్ తో పాటు ఎర్రనిప్రకాశం తో మొదలవుతుంది. ఆస్టన్ మార్టిన్ యొక్క్క ప్రత్యేక వాహనం అయిన డిబి11 వాహనం హుడ్ క్రింది భాగంలో బై టర్బో చార్జెడ్ వి12 ఇంజన్ తో వస్తుంది. ఈ వాహనం ఎరుపు ప్రకాశం తో మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వారు లేటీవీ లతో కలసి తరువాతి తరం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను తయారు చేస్తున్నారు
  ఆస్టన్ మార్టిన్ వారు లేటీవీ లతో కలసి తరువాతి తరం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను తయారు చేస్తున్నారు

  జైపూర్: ఆస్టన్ మార్టిన్ వారు లేటీవీ, ఒక బేజింగ్ ఆధారిత మల్టీ న్యాషనల్ కంపెనీ వారితో  భాగస్వామ్యం అయ్యి తరువాతి తరం ఎలక్ట్రికల్ వాహనాలను నిర్మించనున్నారు. ఈ చైనీస్ కంపెనీ సంస్థాపకుడు అయిన మిస్టర్. జియా యూటింగ్ గారు వారు డిసెంబర్ 9, 2014 లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను తయారు చేస్తాము అని మరియూ ఈ ప్రాజెక్టు పేరు SEE (సూపర్ ఎలక్ట్రిక్ ఈకో-సిస్టం) అని పిలవబడుతుంది అని ప్రకటించారు. లేటీవీ వారు వారి మొదటి ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కొరకు ఆస్టన్ మార్టిన్ మరియూ BAIC మోటర్ కార్పొరేషన్ తో పనిచేస్తున్నారు మరియూ ఆటో చైనా 2016 లో ఆరంగ్రేటం చేస్తుంది అని తెలిపారు.

 • ఆస్టన్ మార్టిన్ వారు డీబీ9 బాండ్ ఎడిషన్ ని విడుదల చేసారు
  ఆస్టన్ మార్టిన్ వారు డీబీ9 బాండ్ ఎడిషన్ ని విడుదల చేసారు

  జైపూర్: ఆస్టన్ మార్టిన్ వారు దీర్ఘకాలికంగా బ్రిటీషు గూడచారి అయిన జేంస్ బాండ్ తో అనుసంధానం అయ్యారు. ఇకపై, ఈ బంధాన్ని బలపరుస్తూ, ఈ బ్రిటీషు తయారీదారి ఇప్పుడు కస్టమర్లకు ఏజెంట్ 007 యొక్క అనుభవాన్ని అందించేందుకు కేవలం 150 యూనిట్లు మాత్రమే లభించే 'డీబీ9 జీటీ బాండ్ ఎడిషణ్ ని అందిస్తున్నారు. డీబీ9 క్యాప్ లో ఇది ఆఖరిది అవుతుంది ఎందుకంటే, ఈ కారుని ఇప్పుడు 2016లో రాబోయే డీబీ11 భర్తీ చేయనుంది. 

×
We need your సిటీ to customize your experience