• అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • రోడ్ టెస్ట్
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ side వీక్షించండి (left)
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ grille
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ఫ్రంట్ fog lamp
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ headlight
 • మినీ కూపర్ 3 door ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ 3 door side వీక్షించండి (left)
 • మినీ కూపర్ 3 door రేర్ left వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ 3 door ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ 3 door top వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ top వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ taillight
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ side mirror (body)
 • మినీ కూపర్ కూపే ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ కూపే side వీక్షించండి (left) image
 • మినీ కూపర్ కూపే రేర్ left వీక్షించండి image
 • మినీ కూపర్ కూపే ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • మినీ కూపర్ కూపే రేర్ వీక్షించండి image
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 రేర్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 grille
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 headlight
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 taillight
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ignition/start-stop button
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ instrument cluster
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ఏసి controls
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ gear shifter
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • మినీ కూపర్ 3 door స్టీరింగ్ వీల్
 • మినీ కూపర్ 3 door స్టీరింగ్ controls
 • మినీ కూపర్ 3 door configuration selector knob
 • మినీ కూపర్ 3 door gear shifter
 • మినీ కూపర్ 3 door door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ dashboard
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ స్టీరింగ్ వీల్
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ ఏసి controls
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ glovebox (closed)
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ right corner ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ కూపే స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మినీ కూపర్ కూపే instrument cluster image
 • మినీ కూపర్ కూపే gear shifter image
 • మినీ కూపర్ కూపే door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat image
 • మినీ కూపర్ కూపే center tunnel with attached smartphone image
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
1/55
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ side వీక్షించండి (left)
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ grille
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ఫ్రంట్ fog lamp
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ headlight
 • మినీ కూపర్ 3 door ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ 3 door side వీక్షించండి (left)
 • మినీ కూపర్ 3 door రేర్ left వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ 3 door ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ 3 door top వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ top వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ taillight
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ side mirror (body)
 • మినీ కూపర్ కూపే ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ కూపే side వీక్షించండి (left) image
 • మినీ కూపర్ కూపే రేర్ left వీక్షించండి image
 • మినీ కూపర్ కూపే ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • మినీ కూపర్ కూపే రేర్ వీక్షించండి image
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 రేర్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 grille
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 headlight
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 taillight
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ignition/start-stop button
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ instrument cluster
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ఏసి controls
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ gear shifter
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • మినీ కూపర్ 3 door స్టీరింగ్ వీల్
 • మినీ కూపర్ 3 door స్టీరింగ్ controls
 • మినీ కూపర్ 3 door configuration selector knob
 • మినీ కూపర్ 3 door gear shifter
 • మినీ కూపర్ 3 door door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ dashboard
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ స్టీరింగ్ వీల్
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ ఏసి controls
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ glovebox (closed)
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ right corner ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ కూపే స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మినీ కూపర్ కూపే instrument cluster image
 • మినీ కూపర్ కూపే gear shifter image
 • మినీ కూపర్ కూపే door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat image
 • మినీ కూపర్ కూపే center tunnel with attached smartphone image
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ side వీక్షించండి (left)
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ grille
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ఫ్రంట్ fog lamp
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ headlight
 • మినీ కూపర్ 3 door ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ 3 door side వీక్షించండి (left)
 • మినీ కూపర్ 3 door రేర్ left వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ 3 door ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ 3 door top వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ top వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ taillight
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ side mirror (body)
 • మినీ కూపర్ కూపే ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ కూపే side వీక్షించండి (left) image
 • మినీ కూపర్ కూపే రేర్ left వీక్షించండి image
 • మినీ కూపర్ కూపే ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • మినీ కూపర్ కూపే రేర్ వీక్షించండి image
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 రేర్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 grille
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 headlight
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 taillight
1/25
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ side వీక్షించండి (left)
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ grille
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ఫ్రంట్ fog lamp
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ headlight
 • మినీ కూపర్ 3 door ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ 3 door side వీక్షించండి (left)
 • మినీ కూపర్ 3 door రేర్ left వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ 3 door ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ 3 door top వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ top వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ taillight
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ side mirror (body)
 • మినీ కూపర్ కూపే ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ కూపే side వీక్షించండి (left) image
 • మినీ కూపర్ కూపే రేర్ left వీక్షించండి image
 • మినీ కూపర్ కూపే ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • మినీ కూపర్ కూపే రేర్ వీక్షించండి image
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 ఫ్రంట్ left side
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 రేర్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 grille
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 headlight
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ 2024 taillight
మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ignition/start-stop button
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ instrument cluster
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ఏసి controls
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ gear shifter
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • మినీ కూపర్ 3 door స్టీరింగ్ వీల్
 • మినీ కూపర్ 3 door స్టీరింగ్ controls
 • మినీ కూపర్ 3 door configuration selector knob
 • మినీ కూపర్ 3 door gear shifter
 • మినీ కూపర్ 3 door door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ dashboard
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ స్టీరింగ్ వీల్
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ ఏసి controls
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ glovebox (closed)
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ right corner ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ కూపే స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మినీ కూపర్ కూపే instrument cluster image
 • మినీ కూపర్ కూపే gear shifter image
 • మినీ కూపర్ కూపే door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat image
 • మినీ కూపర్ కూపే center tunnel with attached smartphone image
1/20
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ignition/start-stop button
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ instrument cluster
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ ఏసి controls
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ gear shifter
 • మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్ door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • మినీ కూపర్ 3 door స్టీరింగ్ వీల్
 • మినీ కూపర్ 3 door స్టీరింగ్ controls
 • మినీ కూపర్ 3 door configuration selector knob
 • మినీ కూపర్ 3 door gear shifter
 • మినీ కూపర్ 3 door door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ dashboard
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ స్టీరింగ్ వీల్
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ ఏసి controls
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ glovebox (closed)
 • మినీ కూపర్ ఎస్ఈ right corner ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • మినీ కూపర్ కూపే స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మినీ కూపర్ కూపే instrument cluster image
 • మినీ కూపర్ కూపే gear shifter image
 • మినీ కూపర్ కూపే door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat image
 • మినీ కూపర్ కూపే center tunnel with attached smartphone image
మినీ కూపర్ కంట్రీమ్యాన్
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
1/10
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini 3 DOOR Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
 • Mini Cooper SE Road Test Images
మినీ 3 తలుపు

మీకు ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు

మినీ Cars Videos

మినీ వార్తలు & సమీక్షలు

 • ఇటీవలి వార్తలు
 • భారతదేశంలో రూ. 49 లక్షల ధరతో విడుదలైన Mini Countryman Shadow Edition
  భారతదేశంలో రూ. 49 లక్షల ధరతో విడుదలైన Mini Countryman Shadow Edition

  మినీ సంస్థ, భారతదేశంలో కంట్రీమ్యాన్ షాడో ఎడిషన్‌లను 24 యూనిట్లను మాత్రమే అందిస్తోంది

 • భారత ప్రత్యేక మినీ కంట్రీ మ్యాన్ చైనా లో అనధికారంగా బహిర్గతం అయింది. ( వివరణాత్మక అంతర్గత చిత్రాలు లోపల )
  భారత ప్రత్యేక మినీ కంట్రీ మ్యాన్ చైనా లో అనధికారంగా బహిర్గతం అయింది. ( వివరణాత్మక అంతర్గత చిత్రాలు లోపల )

  మినీ కంట్రీ మ్యాన్ బహుశా భారతదేశంలో 2016 లో రావచ్చు. ఈ ఉత్పాదక-స్పెక్ పరీక్ష మ్యూల్ చైనా లో రౌండ్స్ వేస్తున్న సమయంలో రహస్యంగా పట్టుబడింది. ఈ స్పీ షాట్స్ లో కారు యొక్క లోపలి బాగాలు కుడా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కారు LED హెడ్ల్యాంప్స్ (LED DRLs ఫీచర్స్ తో) మరియు టైల్ లైట్ లని కుడా గుర్తించవచ్చు. 

 • టొక్యో లో బహిర్గతానికి ముందే విడుదలయిన 2016 మినీ కూపర్ కన్వర్టిబుల్
  టొక్యో లో బహిర్గతానికి ముందే విడుదలయిన 2016 మినీ కూపర్ కన్వర్టిబుల్

  మినీ దాని రాబోయే సరికొత్త డ్రాప్-టాప్ ని టోక్యో మోటార్ షో లో బహిర్గతం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఉత్సాహం పెంచడానికి, వారు వాహన ప్రారంభానికి ముందు ఆ కన్విర్టబుల్ యొక్క చిత్రాలను విడుదల చేశారు. ఈ మినీ యు.కె లో మార్చి 2016 నుండి అమ్మకానికి వెళ్ళనుంది మరియు ఆ సంవత్సరంలో భారతదేశంలోనికి వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది ముందు మోడల్ నుండి అభివృద్ధి చేయబడిన పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ రూఫ్ ని కలిగి ఉంటుంది మరియు ఒకేఒక్క రోల్ బార్ తో ఒక ఆధునిక రోలోవర్ రక్షణ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. వీటికి సెన్సార్లు అమర్చబడి ప్రయాణికులను సురక్షితంగా ఉంచుతుంది.

 • మిస్టర్ బీన్స్ 25 సంవత్సరాల సెలబ్రేషన్ లో భాగంగా ఒక మినీ కారుతో వీధుల్లో ప్రయాణించిన రోవాన్ అట్కిన్సన్ [వీడియో]
  మిస్టర్ బీన్స్ 25 సంవత్సరాల సెలబ్రేషన్ లో భాగంగా ఒక మినీ కారుతో వీధుల్లో ప్రయాణించిన రోవాన్ అట్కిన్సన్ [వీడియో]

  రోవాన్ అట్కిన్సన్ తన ప్రపంచ ప్రసిద్ద్ధ 90 సిట్కాం నుండి ఐకానిక్ దృశ్యాన్ని తిరిగి సృష్టించారు. మిస్టర్ బీన్ అప్పటి దృశ్యంలో ఉపయోగించిన కుర్చీ లాంటీ ఒక కొత్త కుర్చీతో అసాధారణ ఆవిష్కరణతో మినీ కారు సహాయంతో ప్రయాణించారు. ఆ 60 సంవత్సరాల మనిషి హాస్య సన్నివేశాలతో మన కడుపు చెక్కలయ్యేలా చేశాడు. ఈ షో భారతదేశపు టి.వి తెరపై ప్రసారం అయ్యి విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు, 25 సంవత్సరాల తరువాత బ్రిటీష్ నటుడు లండన్ వీధుల్లో మరియు బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్ చుట్టూ తన నిమ్మ ఆకుపచ్చ బ్రిటిష్ లేలాండ్ మినీ 1000 తో తిరుగుతున్నారు. ఈ ఈవెంట్ శుక్రవారం జరుపుకున్నారు. రోవాన్ అసలు సన్నివేశం స్మృతిగా కారు పైభాగంలో కట్టివేయబడి కనిపించారు.

 • భారతదేశం లో న్యూ 2015 కంట్రీమెన్ ను రూ. 36.5 లక్షల వద్ద ప్రారంభించిన మినీ
  భారతదేశం లో న్యూ 2015 కంట్రీమెన్ ను రూ. 36.5 లక్షల వద్ద ప్రారంభించిన మినీ

  జైపూర్: 2014 లో న్యూయార్క్ ఆటో షో వద్ద కారు ఆవిష్కరణ తరువాత, చివరకు భారతదేశం లో బిఎండబ్ల్యూ, న్యూ మిని కంట్రీమెన్ ఫేస్లిఫ్ట్ ను రూ. 36.5 లక్షల వద్ద ప్రారంభించింది. ఈ సంస్థ తయారీదారుడు కారు యొక్క బాహ్య బాగాలపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించాడు. అంతేకాకుండా, ఈ వాహనం చిన్న చిన్న కాస్మెటిక్ మార్పులను పొందింది. ఈ 2015 కంట్రీమెన్, కొత్త ఫ్రంట్ గ్రిల్ ను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా, ఈ వాహనం కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ మరియు ఎలీడి డే టైం రన్నింగ్ మరియు ఫాగ్ లైట్లను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ కాంపాక్ట్ క్రాస్ఓవర్, ఇప్పుడు మూడు కొత్త బాడీ కలర్స్ తో అందుబాటులో ఉంది. ఆ కలర్స్ వరుసగా జంగిల్ గ్రీన్ మెటాలిక్, స్టార్లైట్ బ్లూ మెటాలిక్ మరియు మిడ్నైట్ గ్రే మెటాలిక్. ఏప్రిల్ 2013 నుండి భారతదేశంలో అసెంబుల్ అయిన తర్వాత, ఈ కారు కంప్లీట్లీ బిల్ట్ యూనిట్ (సిబియు) రూట్ ద్వారా వస్తాయి.

×
We need your సిటీ to customize your experience