• అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • పోర్స్చే 911 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే 911 side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే 911 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 911 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 911 రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 grille
 • పోర్స్చే మకాన్ ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే మకాన్ side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే మకాన్ రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే మకాన్ grille
 • పోర్స్చే మకాన్ వీల్
 • పోర్స్చే 718 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే 718 side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే 718 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 718 top వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 718 వీల్
 • పోర్స్చే పనేమేరా 2023 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే పనేమేరా side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే పనేమేరా రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే పనేమేరా ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే పనేమేరా రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే తయకం side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే తయకం రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే headlight
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే taillight
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి top వీక్షించండి
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి grille
 • పోర్స్చే తయకం 2024 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే తయకం 2024 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం 2024 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం 2024 grille
 • పోర్స్చే తయకం 2024 headlight
 • పోర్స్చే 911 dashboard
 • పోర్స్చే 911 స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే 911 configuration selector knob
 • పోర్స్చే 911 instrument cluster
 • పోర్స్చే 911 infotainment system main menu
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 dashboard
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 instrument cluster
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 infotainment system main menu
 • పోర్స్చే మకాన్ dashboard
 • పోర్స్చే మకాన్ స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే మకాన్ gear shifter
 • పోర్స్చే మకాన్ door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • పోర్స్చే మకాన్ seat adjustments control
 • పోర్స్చే 718 dashboard
 • పోర్స్చే 718 gear shifter
 • పోర్స్చే 718 drivers door panel
 • పోర్స్చే 718 door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • పోర్స్చే 718 seat headrest
 • పోర్స్చే పనేమేరా dashboard
 • పోర్స్చే పనేమేరా స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే పనేమేరా స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే పనేమేరా instrument cluster
 • పోర్స్చే పనేమేరా infotainment system main menu
 • పోర్స్చే తయకం dashboard
 • పోర్స్చే తయకం స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే తయకం స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే తయకం ambient lighting వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం instrument cluster
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే dashboard
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే infotainment system main menu
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే ఫ్రంట్ armrest
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి dashboard
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి infotainment system main menu
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి ఫ్రంట్ armrest
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి seat headrest
 • పోర్స్చే తయకం 2024 dashboard
 • పోర్స్చే తయకం 2024 స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే తయకం 2024 స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే తయకం 2024 configuration selector knob
 • పోర్స్చే తయకం 2024 instrument cluster
1/90
 • పోర్స్చే 911 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే 911 side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే 911 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 911 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 911 రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 grille
 • పోర్స్చే మకాన్ ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే మకాన్ side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే మకాన్ రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే మకాన్ grille
 • పోర్స్చే మకాన్ వీల్
 • పోర్స్చే 718 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే 718 side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే 718 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 718 top వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 718 వీల్
 • పోర్స్చే పనేమేరా 2023 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే పనేమేరా side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే పనేమేరా రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే పనేమేరా ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే పనేమేరా రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే తయకం side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే తయకం రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే headlight
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే taillight
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి top వీక్షించండి
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి grille
 • పోర్స్చే తయకం 2024 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే తయకం 2024 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం 2024 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం 2024 grille
 • పోర్స్చే తయకం 2024 headlight
 • పోర్స్చే 911 dashboard
 • పోర్స్చే 911 స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే 911 configuration selector knob
 • పోర్స్చే 911 instrument cluster
 • పోర్స్చే 911 infotainment system main menu
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 dashboard
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 instrument cluster
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 infotainment system main menu
 • పోర్స్చే మకాన్ dashboard
 • పోర్స్చే మకాన్ స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే మకాన్ gear shifter
 • పోర్స్చే మకాన్ door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • పోర్స్చే మకాన్ seat adjustments control
 • పోర్స్చే 718 dashboard
 • పోర్స్చే 718 gear shifter
 • పోర్స్చే 718 drivers door panel
 • పోర్స్చే 718 door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • పోర్స్చే 718 seat headrest
 • పోర్స్చే పనేమేరా dashboard
 • పోర్స్చే పనేమేరా స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే పనేమేరా స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే పనేమేరా instrument cluster
 • పోర్స్చే పనేమేరా infotainment system main menu
 • పోర్స్చే తయకం dashboard
 • పోర్స్చే తయకం స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే తయకం స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే తయకం ambient lighting వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం instrument cluster
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే dashboard
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే infotainment system main menu
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే ఫ్రంట్ armrest
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి dashboard
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి infotainment system main menu
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి ఫ్రంట్ armrest
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి seat headrest
 • పోర్స్చే తయకం 2024 dashboard
 • పోర్స్చే తయకం 2024 స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే తయకం 2024 స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే తయకం 2024 configuration selector knob
 • పోర్స్చే తయకం 2024 instrument cluster
పోర్స్చే 911
 • పోర్స్చే 911 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే 911 side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే 911 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 911 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 911 రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 grille
 • పోర్స్చే మకాన్ ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే మకాన్ side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే మకాన్ రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే మకాన్ grille
 • పోర్స్చే మకాన్ వీల్
 • పోర్స్చే 718 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే 718 side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే 718 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 718 top వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 718 వీల్
 • పోర్స్చే పనేమేరా 2023 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే పనేమేరా side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే పనేమేరా రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే పనేమేరా ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే పనేమేరా రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే తయకం side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే తయకం రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే headlight
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే taillight
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి top వీక్షించండి
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి grille
 • పోర్స్చే తయకం 2024 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే తయకం 2024 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం 2024 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం 2024 grille
 • పోర్స్చే తయకం 2024 headlight
1/45
 • పోర్స్చే 911 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే 911 side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే 911 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 911 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 911 రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 grille
 • పోర్స్చే మకాన్ ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే మకాన్ side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే మకాన్ రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే మకాన్ grille
 • పోర్స్చే మకాన్ వీల్
 • పోర్స్చే 718 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే 718 side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే 718 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 718 top వీక్షించండి
 • పోర్స్చే 718 వీల్
 • పోర్స్చే పనేమేరా 2023 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే పనేమేరా side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే పనేమేరా రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే పనేమేరా ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే పనేమేరా రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే తయకం side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే తయకం రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం రేర్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే headlight
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే taillight
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి side వీక్షించండి (left)
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి top వీక్షించండి
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి grille
 • పోర్స్చే తయకం 2024 ఫ్రంట్ left side
 • పోర్స్చే తయకం 2024 రేర్ left వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం 2024 ఫ్రంట్ వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం 2024 grille
 • పోర్స్చే తయకం 2024 headlight
పోర్స్చే 911
 • పోర్స్చే 911 dashboard
 • పోర్స్చే 911 స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే 911 configuration selector knob
 • పోర్స్చే 911 instrument cluster
 • పోర్స్చే 911 infotainment system main menu
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 dashboard
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 instrument cluster
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 infotainment system main menu
 • పోర్స్చే మకాన్ dashboard
 • పోర్స్చే మకాన్ స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే మకాన్ gear shifter
 • పోర్స్చే మకాన్ door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • పోర్స్చే మకాన్ seat adjustments control
 • పోర్స్చే 718 dashboard
 • పోర్స్చే 718 gear shifter
 • పోర్స్చే 718 drivers door panel
 • పోర్స్చే 718 door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • పోర్స్చే 718 seat headrest
 • పోర్స్చే పనేమేరా dashboard
 • పోర్స్చే పనేమేరా స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే పనేమేరా స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే పనేమేరా instrument cluster
 • పోర్స్చే పనేమేరా infotainment system main menu
 • పోర్స్చే తయకం dashboard
 • పోర్స్చే తయకం స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే తయకం స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే తయకం ambient lighting వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం instrument cluster
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే dashboard
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే infotainment system main menu
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే ఫ్రంట్ armrest
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి dashboard
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి infotainment system main menu
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి ఫ్రంట్ armrest
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి seat headrest
 • పోర్స్చే తయకం 2024 dashboard
 • పోర్స్చే తయకం 2024 స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే తయకం 2024 స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే తయకం 2024 configuration selector knob
 • పోర్స్చే తయకం 2024 instrument cluster
1/45
 • పోర్స్చే 911 dashboard
 • పోర్స్చే 911 స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే 911 configuration selector knob
 • పోర్స్చే 911 instrument cluster
 • పోర్స్చే 911 infotainment system main menu
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 dashboard
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 instrument cluster
 • పోర్స్చే కయేన్ 2024 infotainment system main menu
 • పోర్స్చే మకాన్ dashboard
 • పోర్స్చే మకాన్ స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే మకాన్ gear shifter
 • పోర్స్చే మకాన్ door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • పోర్స్చే మకాన్ seat adjustments control
 • పోర్స్చే 718 dashboard
 • పోర్స్చే 718 gear shifter
 • పోర్స్చే 718 drivers door panel
 • పోర్స్చే 718 door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • పోర్స్చే 718 seat headrest
 • పోర్స్చే పనేమేరా dashboard
 • పోర్స్చే పనేమేరా స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే పనేమేరా స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే పనేమేరా instrument cluster
 • పోర్స్చే పనేమేరా infotainment system main menu
 • పోర్స్చే తయకం dashboard
 • పోర్స్చే తయకం స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే తయకం స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే తయకం ambient lighting వీక్షించండి
 • పోర్స్చే తయకం instrument cluster
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే dashboard
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే infotainment system main menu
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే ఫ్రంట్ armrest
 • పోర్స్చే కయేన్ కూపే door వీక్షించండి of డ్రైవర్ seat
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి dashboard
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి infotainment system main menu
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి ఫ్రంట్ armrest
 • పోర్స్చే మకాన్ ఈవి seat headrest
 • పోర్స్చే తయకం 2024 dashboard
 • పోర్స్చే తయకం 2024 స్టీరింగ్ వీల్
 • పోర్స్చే తయకం 2024 స్టీరింగ్ controls
 • పోర్స్చే తయకం 2024 configuration selector knob
 • పోర్స్చే తయకం 2024 instrument cluster
పోర్స్చే 911

మీకు ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు

పోర్స్చే Cars Videos

పోర్స్చే వార్తలు & సమీక్షలు

 • ఇటీవలి వార్తలు
 • పోర్స్చే 718 ట్యాగ్ తో తదుపరి తరం Boxster ని బహిర్గతం చేసింది!
  పోర్స్చే 718 ట్యాగ్ తో తదుపరి తరం Boxster ని బహిర్గతం చేసింది!

  పొర్స్చే కొత్త తరం Boxsterమరియు దాని S వేరియంట్ ని వెల్లడించింది, ఇవి 718 Boxster మరియు 718 Boxster S అని నామకరణం చేయబడ్డాయి. జర్మన్ స్పోర్ట్స్ కార్ల తయారీదారుడు గత ఏడాది డిసెంబర్ లో Boxster మరియు కేమాన్ రెండు 718 పేర్లలో మరియు సమానంగా శక్తివంతమైన ఫ్లాట్ నాలుగు సిలిండర్ టర్బో బాక్సర్ యంత్రాలు కలిగి ఉంటాయని ప్రకటించింది. పోర్స్చే 1957 యొక్క కారు వారి అవతార ఫ్లాట్ నాలుగు సిలిండర్ నుండి '718'పేరుని సంగ్రహించింది. సంస్థ ఈ సంఖ్యలను స్పోర్ట్స్ కారు చిహ్నాలతో పాటూ విస్తరిస్తుంది - 718 Boxster, 911 కరేరా 918 స్పెడర్, 919 హైబ్రిడ్. కొత్త పోర్స్చే 718 Boxster మరియు 718 Boxster S ఆర్డర్ చేసేందుకు UK లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని ధరలు £ 41,739.00 (సుమారు రూ. 40 లక్షలు)నుండి మొదలు అవుతున్నాయి. డెలివరీల మొదటి బ్యాచ్ ఈ వేసవి మొదలులో ప్రారంభమవుతాయి. 

 • పనమెరా డీజిల్ ఎడిషన్ ను రూ 1.04 కోట్ల వద్ద ప్రవేశపెట్టిన పోర్స్చే ఇండియా
  పనమెరా డీజిల్ ఎడిషన్ ను రూ 1.04 కోట్ల వద్ద ప్రవేశపెట్టిన పోర్స్చే ఇండియా

  పోర్స్చే ఇండియా, కొత్త పనమెరా డీజిల్ ఎడిషన్ ను దేశంలో రూ 1,04,16,000 (ఎక్స్-షోరూమ్ మహారాష్ట్ర) ధర ట్యాగ్ వద్ద ప్రవేశపెట్టింది. ఈ వాహనం, లోపల మరియు బాహ్య భాగాలలో అనేక కొత్త ప్రామాణిక అంశాలతో వస్తుంది మరియు ఇది, 250 హెచ్ పి పవర్ ను విడుదల చేసే 3.0 లీటర్ వి6 డీజిల్ ఇంజన్ తో జత చేయబడి ఉంటుంది.

 • 718 ట్యాగ్ ను పొందనున్న తరువాతి తరం బోక్సస్టెర్ మరియు కేమాన్ మోడల్స్
  718 ట్యాగ్ ను పొందనున్న తరువాతి తరం బోక్సస్టెర్ మరియు కేమాన్ మోడల్స్

  స్టట్గర్ట్ ఆధారిత స్పోర్ట్స్ కారు తయారీదారులు  1957 సంవత్సరం నాటితమ దిగ్గజ స్పోర్ట్స్ కారు '718' పేరును మళ్లీ తీసుకువస్తోంది. 718 బోక్స్టర్ మరియు 718 కేమాన్ మోడల్స్ ను 2016 సంవత్సరంలో పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది.

 • కేమాన్ GT4 యొక్క రేస్ ఫోకస్డ్ వెర్షన్ ని ప్రవేశపెట్టిన పోర్స్చే
  కేమాన్ GT4 యొక్క రేస్ ఫోకస్డ్ వెర్షన్ ని ప్రవేశపెట్టిన పోర్స్చే

  పోర్స్చే దాని కారు కేమాన్ GT4 యొక్క రేసు ఫోకస్డ్ వెర్షన్ తో వచ్చింది. ఈ వెర్షన్ కేమాన్ GT4 క్లబ్‌స్పోర్ట్ అని పిలవబడుతుంది మరియు ఇంజిన్ పరంగా దాని ముందు దానితో పోలిస్తే అనేక పోలికలను కలిగియున్నది. అయితే, క్లబ్‌స్పోర్ట్ అదే 3.8 లీటర్ ఇంజిన్ ని కలిగియుండి 380bhp శక్తిని అందిస్తుంది. ఈ ట్రాక్ ఫోకస్డ్ వెర్షన్ ప్రామాణిక వెర్షన్ లా కాకుండా ట్రాన్స్మిషన్ కొరకు పోర్స్చే యొక్క డ్యుయల్-క్లచ్ PDK యూనిట్ ని పొంది ఉంది. సస్పెన్షన్ వ్యవస్థ 911 GT3 కూపే రేస్ కారు నుండి అమలు చేయబడినవి మరియు ఆ వ్యవస్థ ఈ రేస్ ఫోకస్డ్ కారు యొక్క నిర్వహణలో జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది.

 • #2015FrankfurtMotorShow: మొట్టమొదటి ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ మిషన్-ఇ ని బయటపెట్టిన పోర్స్చే
  #2015FrankfurtMotorShow: మొట్టమొదటి ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ మిషన్-ఇ ని బయటపెట్టిన పోర్స్చే

  పోర్స్చే కొనసాగుతున్న 2015 ఫ్రాంక్ఫర్ట్ మోటార్ షోలో భవిష్యత్ ఎలక్ట్రిక్ కాన్సెప్ట్ సెడాన్ ని వెల్లడించింది. ఇది పోర్స్చే యొక్క మొట్టమొదటి సంపూర్ణ-ఎలక్ట్రిక్, అన్ని-వీల్- డ్రైవ్, అన్ని చక్రాల స్టీరింగ్ సెడాన్. ఏ ఉత్పత్తి ప్రణాళికలు ఇప్పుడు నాటికి ప్రారంభం కాలేదు. కానీ పోర్స్చే భవిష్యత్ పనోరమా లో పవర్ట్రెయిన్  ఉంచే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది!

×
We need your సిటీ to customize your experience