టాటా నెక్సన్ చిత్రాలు

 • అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • 360 వీక్షణ
 • రంగులు
 • రోడ్ టెస్ట్
 • Tata Nexon IMPACT Design Philosophy
 • Tata Nexon Side (Left) Image
 • Tata Nexon Colour Options
 • Tata Nexon Imposing Front Fascia
 • Tata Nexon Wide Patterned Grille
 • Gaadi.com
 • Tata Nexon Bright Fog Lamps
 • Tata Nexon Projector Headlights With LED DRLs
 • Tata Nexon Chunky Rear Tail Lights
 • Tata Nexon Dual Tone ORVMs
 • Tata Nexon Body Coloured Door Handles
 • Tata Nexon Flared Wheel Arches
 • Tata Nexon Machine Cut Alloy Wheels
 • Tata Nexon Grille Logo With Chrome
 • Tata Nexon Shark Fin Antenna
 • Tata Nexon Front Image
 • Tata Nexon Front Angle (Left) Image
 • Tata Nexon Exterior Image
 • Tata Nexon Top View
 • Tata Nexon Dual Tone Dashboard
 • Tata Nexon 3 Spoke Steering Wheel
 • Tata Nexon Ignition Start Stop Button
 • Tata Nexon Smooth Manual Transmission
 • Tata Nexon Floating Touch Infotainment System
 • Tata Nexon Glovebox
 • Tata Nexon Height Adjustable Seatbelts
 • Tata Nexon Dual Front Airbags
 • Tata Nexon Powerful Engine
 • Tata Nexon Fabric Upholstered Seats
 • Tata Nexon ConnectNext Suite
 • Tata Nexon Air-Con Vents
 • Tata Nexon Storage Compartments
 • Tata Nexon Floating Dash-Top Infotainment System
 • Tata Nexon Multi-Drive Modes
 • Tata Nexon Infotainment System and Air-Con Vents
 • Tata Nexon Centre Console
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
1/81
 • Tata Nexon IMPACT Design Philosophy
 • Tata Nexon Side (Left) Image
 • Tata Nexon Colour Options
 • Tata Nexon Imposing Front Fascia
 • Tata Nexon Wide Patterned Grille
 • Gaadi.com
 • Tata Nexon Bright Fog Lamps
 • Tata Nexon Projector Headlights With LED DRLs
 • Tata Nexon Chunky Rear Tail Lights
 • Tata Nexon Dual Tone ORVMs
 • Tata Nexon Body Coloured Door Handles
 • Tata Nexon Flared Wheel Arches
 • Tata Nexon Machine Cut Alloy Wheels
 • Tata Nexon Grille Logo With Chrome
 • Tata Nexon Shark Fin Antenna
 • Tata Nexon Front Image
 • Tata Nexon Front Angle (Left) Image
 • Tata Nexon Exterior Image
 • Tata Nexon Top View
 • Tata Nexon Dual Tone Dashboard
 • Tata Nexon 3 Spoke Steering Wheel
 • Tata Nexon Ignition Start Stop Button
 • Tata Nexon Smooth Manual Transmission
 • Tata Nexon Floating Touch Infotainment System
 • Tata Nexon Glovebox
 • Tata Nexon Height Adjustable Seatbelts
 • Tata Nexon Dual Front Airbags
 • Tata Nexon Powerful Engine
 • Tata Nexon Fabric Upholstered Seats
 • Tata Nexon ConnectNext Suite
 • Tata Nexon Air-Con Vents
 • Tata Nexon Storage Compartments
 • Tata Nexon Floating Dash-Top Infotainment System
 • Tata Nexon Multi-Drive Modes
 • Tata Nexon Infotainment System and Air-Con Vents
 • Tata Nexon Centre Console
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon IMPACT Design Philosophy
 • Tata Nexon Side (Left) Image
 • Tata Nexon Colour Options
 • Tata Nexon Imposing Front Fascia
 • Tata Nexon Wide Patterned Grille
 • Gaadi.com
 • Tata Nexon Bright Fog Lamps
 • Tata Nexon Projector Headlights With LED DRLs
 • Tata Nexon Chunky Rear Tail Lights
 • Tata Nexon Dual Tone ORVMs
 • Tata Nexon Body Coloured Door Handles
 • Tata Nexon Flared Wheel Arches
 • Tata Nexon Machine Cut Alloy Wheels
 • Tata Nexon Grille Logo With Chrome
 • Tata Nexon Shark Fin Antenna
 • Tata Nexon Front Image
 • Tata Nexon Front Angle (Left) Image
 • Tata Nexon Exterior Image
 • Tata Nexon Top View
1/19
 • Tata Nexon IMPACT Design Philosophy
 • Tata Nexon Side (Left) Image
 • Tata Nexon Colour Options
 • Tata Nexon Imposing Front Fascia
 • Tata Nexon Wide Patterned Grille
 • Gaadi.com
 • Tata Nexon Bright Fog Lamps
 • Tata Nexon Projector Headlights With LED DRLs
 • Tata Nexon Chunky Rear Tail Lights
 • Tata Nexon Dual Tone ORVMs
 • Tata Nexon Body Coloured Door Handles
 • Tata Nexon Flared Wheel Arches
 • Tata Nexon Machine Cut Alloy Wheels
 • Tata Nexon Grille Logo With Chrome
 • Tata Nexon Shark Fin Antenna
 • Tata Nexon Front Image
 • Tata Nexon Front Angle (Left) Image
 • Tata Nexon Exterior Image
 • Tata Nexon Top View
 • Tata Nexon Dual Tone Dashboard
 • Tata Nexon 3 Spoke Steering Wheel
 • Tata Nexon Ignition Start Stop Button
 • Tata Nexon Smooth Manual Transmission
 • Tata Nexon Floating Touch Infotainment System
 • Tata Nexon Glovebox
 • Tata Nexon Height Adjustable Seatbelts
 • Tata Nexon Dual Front Airbags
 • Tata Nexon Powerful Engine
 • Tata Nexon Fabric Upholstered Seats
 • Tata Nexon ConnectNext Suite
 • Tata Nexon Air-Con Vents
 • Tata Nexon Storage Compartments
 • Tata Nexon Floating Dash-Top Infotainment System
 • Tata Nexon Multi-Drive Modes
 • Tata Nexon Infotainment System and Air-Con Vents
 • Tata Nexon Centre Console
1/17
 • Tata Nexon Dual Tone Dashboard
 • Tata Nexon 3 Spoke Steering Wheel
 • Tata Nexon Ignition Start Stop Button
 • Tata Nexon Smooth Manual Transmission
 • Tata Nexon Floating Touch Infotainment System
 • Tata Nexon Glovebox
 • Tata Nexon Height Adjustable Seatbelts
 • Tata Nexon Dual Front Airbags
 • Tata Nexon Powerful Engine
 • Tata Nexon Fabric Upholstered Seats
 • Tata Nexon ConnectNext Suite
 • Tata Nexon Air-Con Vents
 • Tata Nexon Storage Compartments
 • Tata Nexon Floating Dash-Top Infotainment System
 • Tata Nexon Multi-Drive Modes
 • Tata Nexon Infotainment System and Air-Con Vents
 • Tata Nexon Centre Console
 • Moroccan Blue
 • Glasgow Grey
 • Etna Orange
 • Calgary White
 • Vermont Red
 • Seattle Silver
1/6
మొరాకోన్ నీలం
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
1/45
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images
 • Tata Nexon Road Test Images

Tata
ఈ నెల అందిస్తున్న పండుగ ఆఫర్లను మిస్ అవ్వకండి
వీక్షించండి జూలై ఆఫర్లు

నెక్సన్ లోపలి & బాహ్య చిత్రాలు

 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • Tata Nexon IMPACT Design Philosophy
 • Tata Nexon Side (Left) Image
 • Tata Nexon Colour Options
 • Tata Nexon Imposing Front Fascia
 • Tata Nexon Wide Patterned Grille
నెక్సన్ బాహ్య చిత్రాలు
 • Tata Nexon Dual Tone Dashboard
 • Tata Nexon 3 Spoke Steering Wheel
 • Tata Nexon Ignition Start Stop Button
 • Tata Nexon Smooth Manual Transmission
 • Tata Nexon Floating Touch Infotainment System
నెక్సన్ లోపలి చిత్రాలు

నెక్సన్ డిజైన్ ముఖ్యాంశాలు

 • Tata Nexon Image

  The Nexon is the only sub-4m SUV to be equipped with rear air vents. However, they are not connected to the air conditioning system, instead, they suck air through side gills and direct it towards the passengers 

 • Tata Nexon Image

  The Nexon comes with three driving modes - Eco, City and Sport. These modes automatically recaibrate the car’s torque and throttle response to offer a better driving experience

 • Tata Nexon Image

  The Nexon’s 6.5-inch touchscreen infotainment system supports video and image playback. That means the passenger can watch movies on long journeys 

Ask Question

Are you Confused?

Ask anything & get answer లో {0}

Compare Variants of టాటా నెక్సన్

 • డీజిల్
 • పెట్రోల్

పరిగణించవలసిన మరిన్ని కారు ఎంపికలు

Looks User సమీక్షలు యొక్క టాటా నెక్సన్

4.8/5
ఆధారంగా1121 వినియోగదారుని సమీక్షలు
Chance to win image iPhone 7 & image vouchers - T&C *

ధర & సమీక్ష

 • All (1121)
 • Looks (258)
 • Interior (155)
 • Space (100)
 • Seat (82)
 • Experience (95)
 • Style (34)
 • Boot (43)
 • More ...
 • తాజా
 • MOST HELPFUL
 • VERIFIED
 • Awesome SUV with Awesome mileage

  I previously own Renault Kwid. The problem is with Kwid is Mileage when AC is on.. that is around 20... the pick is worst with AC. Then I am looking for affordable SUV.. ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా raj singh repaswalverified Verified Buyer
  On: Jul 14, 2019 | 10740 Views
 • Really wonderful vehicle...amazing indian make

  If you love bold, striking, young designs you will simply love the Nexon. However, if you are of conservative taste than the Nexon with its sharp creases won't appeal to ...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా anonymous
  On: Jul 19, 2019 | 508 Views
 • Wonderful Car

  If you love bold, striking, young designs you will simply love Tata Nexon. However, if you are of conservative taste than the Nexon, with its sharp creases won't appeal t...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా madathil niyazverified Verified Buyer
  On: Jul 18, 2019 | 40 Views
 • Tata Nexon

  I was thinking to buy a new car. I was confused because it was my first time and I did not have any idea about cars. My price range was 9-10L. So I started to collect inf...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా pankaj kumar nitharwal verified Verified Buyer
  On: Jul 16, 2019 | 5536 Views
 • Experience with my car till now

  I purchased Tata Nexon, the ultimate features of this car. Look of this car is gorgeous from far. Earlier I was in doubt to purchase this car but now I am happy with my T...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా prashant kumarverified Verified Buyer
  On: Jul 13, 2019 | 498 Views
 • for 1.2 Revotron XZA Plus DualTone

  Awesome Experience

  The features of the screen display, surrounded sound while calling, adjusting the mirror automatically, AC in the back and front. It really feels awesome to drive this ca...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా prashant kumarverified Verified Buyer
  On: Jul 20, 2019 | 76 Views
 • Tata makes awesome changes

  Perfect SUV with more comfortable to drive and best safety features with affordable price, on-time delivery, low maintenance costs. Awesome look, good in performance also...ఇంకా చదవండి

  ద్వారా ratheesh kumarverified Verified Buyer
  On: Jul 14, 2019 | 185 Views
 • Superb Nexon

  Nexon looking wise superb... The engine is so good performance But tata dealers are not cooperative behavior is so bad. But Tata Nexon is super duper.

  ద్వారా chitresh sharmaverified Verified Buyer
  On: Jul 12, 2019 | 16 Views
 • Nexon Looks సమీక్షలు అన్నింటిని చూపండి

వినియోగదారులు కూడా వీక్షించారు

కారు రుణ ఆఫర్లు

 • బహుళ బ్యాంకుల నుండి ఆఫర్లను సరిపోల్చండి
 • 100% వరకు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు మినహాయింపు
 • డోర్ స్టెప్ డాక్యుమెంట్ సేకరణ
రుణ అర్హతను తనిఖీ చేయండి

నెక్సన్ వీడియోలు

2018 Tata Nexon Kraz Limited Edition | Petrol & Diese...2:11

2018 టాటా నెక్సన్ క్రాజ్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ | పెట్రోల్ & Diese...

నెక్సన్ రంగులు

Moroccan Blue
మొరాకోన్ నీలం
×
మీ నగరం ఏది?
New
CarDekho Web App
CarDekho Web App

0 MB Storage, 2x faster experience