• అన్ని
 • బాహ్య
 • అంతర్గత
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ ఫ్రంట్ left side image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ రేర్ left వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ రేర్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ side వీక్షించండి (right) image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ ఫ్రంట్ left side image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ side వీక్షించండి (left) image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ రేర్ left వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ రేర్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 ఫ్రంట్ left side image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 side వీక్షించండి (left) image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 రేర్ left వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 door handle image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 వీల్ image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ dashboard image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ gear shifter image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ సీట్లు (aerial view) image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ రేర్ సీట్లు image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ dashboard image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ parking camera display image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ infotainment system main menu image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ sun roof/moon roof image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 dashboard image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 సీట్లు (aerial view) image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 రేర్ వీక్షించండి mirror/courtesy lamps image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 right corner ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
1/32
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ ఫ్రంట్ left side image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ రేర్ left వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ రేర్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ side వీక్షించండి (right) image
 • OemSite
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ ఫ్రంట్ left side image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ side వీక్షించండి (left) image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ రేర్ left వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ రేర్ వీక్షించండి image
 • OemSite
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 ఫ్రంట్ left side image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 side వీక్షించండి (left) image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 రేర్ left వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 door handle image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 వీల్ image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ dashboard image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ gear shifter image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ సీట్లు (aerial view) image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ రేర్ సీట్లు image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ dashboard image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ parking camera display image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ infotainment system main menu image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ sun roof/moon roof image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 dashboard image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 సీట్లు (aerial view) image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 రేర్ వీక్షించండి mirror/courtesy lamps image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 right corner ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ ఫ్రంట్ left side image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ రేర్ left వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ రేర్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ side వీక్షించండి (right) image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ ఫ్రంట్ left side image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ side వీక్షించండి (left) image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ రేర్ left వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ రేర్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 ఫ్రంట్ left side image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 side వీక్షించండి (left) image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 రేర్ left వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 door handle image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 వీల్ image
1/17
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ ఫ్రంట్ left side image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ రేర్ left వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ రేర్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ side వీక్షించండి (right) image
 • OemSite
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ ఫ్రంట్ left side image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ side వీక్షించండి (left) image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ రేర్ left వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ రేర్ వీక్షించండి image
 • OemSite
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 ఫ్రంట్ left side image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 side వీక్షించండి (left) image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 రేర్ left వీక్షించండి image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 door handle image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 వీల్ image
మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ dashboard image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ gear shifter image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ సీట్లు (aerial view) image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ రేర్ సీట్లు image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ dashboard image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ parking camera display image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ infotainment system main menu image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ sun roof/moon roof image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 dashboard image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 సీట్లు (aerial view) image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 రేర్ వీక్షించండి mirror/courtesy lamps image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 right corner ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
1/15
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ dashboard image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ gear shifter image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ సీట్లు (aerial view) image
 • మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్ రేర్ సీట్లు image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ dashboard image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ parking camera display image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ infotainment system main menu image
 • మిత్సుబిషి ఎక్లిప్స్ క్రాస్ sun roof/moon roof image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 dashboard image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 స్టీరింగ్ వీల్ image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 సీట్లు (aerial view) image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 రేర్ వీక్షించండి mirror/courtesy lamps image
 • మిత్సుబిషి పజెరో స్పోర్ట్ 2020 right corner ఫ్రంట్ వీక్షించండి image
మిత్సుబిషి ఎక్స్పాండర్

మీకు ఉపయోగపడే ఉపకరణాలు

మిత్సుబిషి Cars Videos

మిత్సుబిషి వార్తలు & సమీక్షలు

 • ఇటీవలి వార్తలు
 • భారతదేశంలోకి తిరిగి ప్రవేశించనున్న Mitsubishi, కానీ మీరు అనుకున్న విధంగా కాదు
  భారతదేశంలోకి తిరిగి ప్రవేశించనున్న Mitsubishi, కానీ మీరు అనుకున్న విధంగా కాదు

  జపనీస్ బ్రాండ్ భారతదేశంలో అతిపెద్ద మల్టీ-బ్రాండ్ డీలర్లలో ఒకటైన TVS VMSతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.

 • మిత్సుబిషి ఇండియా పరిమిత ఎడిషన్ పజెరో స్పోర్ట్ ని పరిచయం చేసింది.
  మిత్సుబిషి ఇండియా పరిమిత ఎడిషన్ పజెరో స్పోర్ట్ ని పరిచయం చేసింది.

  అన్ని-కొత్త ఎండీవర్ ప్రారంభ నేపథ్యంలో, మిత్సుబిషి ఇండియాదేశంలో దాని పజెరో స్పోర్ట్ SUVhttp://telugu.cardekho.com/new-car/mitsubishi/pajero యొక్క పరిమిత ఎడిషన్ ని ప్రారంభించింది. ఈ పరిమితమయిన ఎడిషన్ ప్రత్యేకమైన యాంత్రిక నవీకరణలు మరియు సౌందర్య నవీకరణలను కలిగి రాబోతుంది. ఈSUVలోపల ఎటువంటి అంతర్గత మార్పులు చేయబడలేదు. అంతేకాక, ఈ పరిమిత ఎడిషన్ మోడల్ కి తయారీదారుడు రెండు కొత్త రంగు షేడ్స్ ని జోడించాడు. 

 • # 2015LAAutoShow: 2016 మిత్సుబిషి ఔట్‌ల్యాండర్ స్పోర్ట్ చిన్నపాటి ఫేస్లిఫ్ట్ ని పొందింది
  # 2015LAAutoShow: 2016 మిత్సుబిషి ఔట్‌ల్యాండర్ స్పోర్ట్ చిన్నపాటి ఫేస్లిఫ్ట్ ని పొందింది

  కొద్ది రోజులగా భారత మార్కెట్ లో పజేరో స్పోర్ట్ తప్ప మరే ఇతర వాహనాలతో మిత్సుబిషి తన ఉనికిని చాటుకోనప్పటికీ,ప్రపంచ మార్కెట్ లో మాత్రం తమ ఉనికిని బలంగానే చాటుకుంటోంది. సంస్థ 2016 ఔట్‌ల్యాండర్ స్పోర్ట్ ని స్టైలింగ్ మరియు ఇతర నవీకరించబడిన లక్షణాలతో బహిర్గతం చేసింది. మిత్సుబిషి యొక్క ఉత్తమ అమ్మకాల CUV ఔట్‌ల్యాండర్ స్పోర్ట్ ఇప్పుడు బోల్డ్ బాహ్య భాగాలను పొందింది. దీనికి గానూ బ్రాండ్ యొక్క "డైనమిక్ షీల్డ్" ఫ్రంట్ డిజైన్ కాన్సెప్ట్ కి కృతజ్ఞతలు చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా, దీనిలో LED టర్న్ ఇండికేటర్స్ తో పవర్ ఫోల్డింగ్ సైడ్ మిర్రర్స్, వీల్ లిప్ మౌల్డింగ్స్, హోం లింక్ తో ఆటో డిమ్మింగ్ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ మరియు కొత్త 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్ డెజైన్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.

 • మిత్సుబిషి ఫైనల్ ఎడిషన్ 2015 వివరాలను చూడండి
  మిత్సుబిషి ఫైనల్ ఎడిషన్ 2015 వివరాలను చూడండి

  మిత్సుబిషి వారు వారి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత చెందిన లాన్సర్ ఈవో ని భారతదేశం లో 2015 మిత్సుబిషి లాన్సర్ ఈవొల్యూషన్ ఫైనల్ ఎడిషన్ గా విడుదల చేయనున్నారు. ప్రస్తుత GSR మోడల్ ఆధారితంగా దీనిలోని లక్షణాలు ఉంటాయి. 

×
We need your సిటీ to customize your experience