2 టాటా వర్తకులరూర్కెలా

 

2 టాటా వర్తకులరూర్కెలా

  
BALRAM MOTORS

VEDVYAS, PAHARI BAR AND RESTAURANT, Rourkela, Orissa 769004, రూర్కెలా, ఒరిస్సా 769004

S.S.Steelloy

Mandatory, Vedvyas, Opp.Pahadi Bar And Restaurant, Rourkela, Orissa 769001, రూర్కెలా, ఒరిస్సా 769001