2 మారుతి వర్తకులరూర్కె

 

2 మారుతి వర్తకులరూర్కె

  
Shakumbari Automobiles

3rd Km Stone, Delhi Roorkee Highway, Mohammed Pur, Near Ioc Petrol Pump, Roorkee, Uttaranchal 247667, రూర్కె, ఉత్తరాంచల్ 247667

Shakumbari Autowheels Nexa

5 Km. Milestone Nh-58 Delhiroad, Roorkee, Near Godawari, Roorkee, Uttaranchal 247667, రూర్కె, ఉత్తరాంచల్ 247667