2 మారుతి వర్తకులసంబల్పూర్

 

2 మారుతి వర్తకులసంబల్పూర్

  
Odyssey Motors

Ainthapali, Near Madnawati Public School, Sambalpur, Orissa 768001, సంబల్పూర్, ఒరిస్సా 768001

Odyssey Motors Nexa

Sambalpur, Remed Chowk, Sambalpur, Orissa 768006, సంబల్పూర్, ఒరిస్సా 768006

663-8599039994