2 మారుతి వర్తకులధార్

 

2 మారుతి వర్తకులధార్

  
Patel Motors

Badnagar Road, Badi Choupati, Opposite Bsnl Tower, Dhar, Madhya Pradesh 454660, ధార్, మధ్య-ప్రదేశ్ 454660

Rukmani Motors

41/2, Magaj, Pura, Dhar, Madhya Pradesh 454001, ధార్, మధ్య-ప్రదేశ్ 454001