3 మారుతి వర్తకులకర్నాల్

 

3 మారుతి వర్తకులకర్నాల్

  
Karnal Motors

71/3, Mile Stone G T Road, Sector 39, Opp Hotel New World & Banquets, Karnal, Haryana 132001, కర్నాల్, హర్యానా 132001

Modern Automobiles

7, Meerut Road ,old Gt Road, Sector 14, Near Namaste Chowk, Karnal, Haryana 132001, కర్నాల్, హర్యానా 132001

Karnal Motors Nexa

118- 119, Karnal Motors , GT ROAD, Nh-1, Karnal, Haryana 132001, కర్నాల్, హర్యానా 132001