1 ఫోర్డ్ వర్తకులసిలిగురి

 

1 ఫోర్డ్ వర్తకులసిలిగురి

  
Gateway Ford

Nh -31, Gosaipur, Po Bagdogra,siliguri,darjeeling, Near City Dhaba, Siliguri, West Bengal 734014, సిలిగురి, పశ్చిమ-బెంగాళ్ 734014