1 ఫోర్డ్ వర్తకులతిరువళ్ళుర్

 

1 ఫోర్డ్ వర్తకులతిరువళ్ళుర్

  
Chennai Ford

No:173A, Poonamalle High Road, Vengathur, Tiruvallur, Tamil Nadu 602002, తిరువళ్ళుర్, తమిళ-నాడు 602002