1 ఫోర్డ్ వర్తకులపాటియాలా

 

1 ఫోర్డ్ వర్తకులపాటియాలా

  
Bhagat Ford

The Mall, Fateh Colony, Fountain Chowk, Patiala, Punjab 147001, పాటియాలా, పంజాబ్ 147001