1 ఫోర్డ్ వర్తకులమంగళూరు

 

1 ఫోర్డ్ వర్తకులమంగళూరు

  
Cauvery Ford

National Highway 73, Sy. No. 50/7a, Alape, Padil, Mangalore, Karnataka 575007, మంగళూరు, కర్ణాటక 575007