1 ఫోర్డ్ వర్తకులభీజాపుర్

 

1 ఫోర్డ్ వర్తకులభీజాపుర్

  
Patson Ford

Survey No 12A, Imbrahimpur Gate, Ganesh Nagar, Basavan Begewadi Road, Bijapur, Karnataka 586101, భీజాపుర్, కర్ణాటక 586101