2 చెవ్రోలెట్ వర్తకులఅలప్పుజ

 

2 చెవ్రోలెట్ వర్తకులఅలప్పుజ

  
Geeyem Motors

Koorayli Annex, Cullen Rd, Vazhicherry Ward, Mullakkal, Opp. Bhattathiripurayidom,near Mch Junction, Alappuzha, Kerala 688001, అలప్పుజ, కేరళ 688001

Geeyem Chevrolet

D21/a, Nh-47, Pk Kunju Saheb Memorial Higher Secondary School, Milad E Sherif Memorial (msm) College, Alappuzha, Kerala 690502, అలప్పుజ, కేరళ 690502